สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด
     Please wait..........
:: เมนูหลัก ::
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ นโยบาย ภารกิจหลัก
ประวัติสหกรณ์
โครงสร้างสหกรณ์
คณะกรรมการ/คณะผู้ตรวจสอบกิจการฯ
บุคลากรฝ่ายดำเนินงาน
ติดต่อเรา
ถามมา-ตอบไป

:: การสมัครสมาชิก ::
วิธีการสมัคร
วิธีการสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ

:: ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ::
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
สถาบันวิชาการสหกรณ์

:: ลิงค์สหกรณ์อื่นๆ ::
สหกรณ์การเกษตรไพรบึง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัยพ์โรงพยาบาลบ้านหมี่
สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล
สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด
สหกรณ์การเกษตรตรอน จำกัด

:: ลิงค์ที่น่าสนใจ ::
รวบรวมข้อมูลสหกรณ์กว่า 1,500 รายชื่อ

ศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์
VTR วิดีโอแนะนำสหกรณ์
แบบนำเสนอผลการดำเนินกิจการ
ปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้
แผนที่ตั้ง สกก.เมืองอุตรดิตถ์ และแผนที่ตั้ง โรงสี


 ประเภทเงินฝาก

 บาท/ปี

 ออมทรัพย์  1
 อ.พิเศษ 3 เดือน  3
 อ.พิเศษ 6 เดือน  3
 อ.พิเศษ 12 เดือน  3
   
ประเภทเงินกู้

 บาท/ปี

 ระยะสั้น

 9

 ระยะปานกลาง

 9


 
 
 
 


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน 
คลิกดูภาพ 

  อีกความภาคภูมิใจ โรงสีสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด นายประพันธ์ มายรรยงค์ ผู้จัดการ เป็นตัวแทน รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณโรงสีติดดาวประเภทดาวทอง จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์การจัดเกรดจะต้องมีใบรับรองระบบมาตรฐาน GMP และ/หรือ HACCP ด้วย คลิกดูภาพ 
 

สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จัดอบรมสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ การปลูกพืชน้ำน้อย (ข้าวโพด) ทดแทนนาข้าว ระหว่างวันที่ 16 - 19, 23 พค.59 ซึ่งมีสมาชิกสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 301 ราย พื้นที่เพาะปลูก 3,720 ไร่  คลิกดูภาพ  

 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สมาชิกประสบวาตภัย บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 4 ราย สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด โดยมติของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 พิจารณาความช่วยเหลือให้กับสมาชิก คลิกดูภาพ 

  ความสำเร็จของสหกรณ์อีกหนึ่งผลงาน ในการผลิตปั๊มสูบน้ำจากบ่อบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิกอย่างมหาศาล เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยแล้ง
คลิกดูภาพ 
  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ นำโดยผู้จัดการ เข้าเยี่ยมชมงาน Victam Asia 2016 งานนิทรรศการแสดงสินค้า และการประชุมทางด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี อาหารสัตว์น้ำ อาหารสัตว์เลี้ยง และอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว แป้ง ธัญพืช ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
คลิกดูภาพ 
   
 

ดูภาพเพิ่มเติม 

   ธุรกิจสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด                                           

 

บริการเงินฝาก/ซื้อหุ้น

 

บริการเงินกู้

 

จัดหาสินค้ามาจำหน่าย

 

บริการด้านโรงสีและลานตาก


 

 นายสวิท    อุ่นทอง
ประธานกรรมการ

 

นายประพันธ์   มายรรยงค์
   ตำแหน่งผู้จัดการ

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 - สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด เลขที่ 80 หมู่ 1 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-409778  แฟกซ์. 055-441087