สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์/คำขวัญ
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร

บริการของเรา
ธุรกิจและสินค้าสหกรณ์
ข่าวประจำเดือน
ผู้ดูแลเว็บไซด์
กระดานถามตอบ

แบบฟอร์ม
สมัครสมาชิก
เงินกู้
แบบฟอร์มอื่นๆ
กองทุนบำเหน็จ
สสธท/สส.ชสอ

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบ สสธท ด้วยตัวเอง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข
ททท
ถวายพระพร

คณะกรรมการประจำปี 2561 ; >> ดำเนินงาน >  อำนวยการ   เงินกู้  >  ศึกษาและประชาสัมพันธ์

       

 

 

 

นางสาวอุษา อิศรางกูร ณ อยุธยา

 
 

 ประธานกรรมการ

 
 

กรรมการประจำ สสจ.ระยอง
กรรมการประจำ สสอ.เมืองระยอง
กรรมการประจำ ขรก.บำนาญ สสจ.ระยอง

 
       

   

นางสาวเยาวดี มณีทรัพย์

นางพจวรรณ ธรรมเจริญ

 นายจตุรงค์ มีสบาย

นายศุภวัตร นิลรักษา

รองประธาน

กรรมการ

 เหรัญญิก

เลขานุการ

                      กรรมการประจำ รพ.ระยอง               กรรมการประจำ รพ.วังจันทร์
              กรรมการประจำ สสอ.วังจันทร์

กรรมการประจำ สสจ.ระยอง
กรรมการประจำ สสอ.เมืองระยอง
กรรมการประจำ ขรก.บำนาญ สสจ.ระยอง

 กรรมการประจำ รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ

          
   

 

                            นายเฉลา ลิขิต

นางกุสุมาลย์ บริสุทธิ์

นางสาวธัญยา ศิลาลิตร์

นายสุรินทร์ รินรส

 กรรมการ

กรรมการ 

กรรมการ

 กรรมการ

กรรมการประจำ รพ.ระยอง

กรรมการประจำ รพ.ปลวกแดง
กรรมการประจำ สสอ.ปลวกแดง

 กรรมการประจำ รพ.แกลง

 กรรมการประจำ รพ.แกลง

       
 

 

 

 นางมริสสา กองสมบัติสุข

นางแตงอ่อน อยู่เปลา

นางวาสนา ผลเอนก

นายสุรพงษ์ จำนงค์ภักดิ์

 กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

  กรรมการ 

กรรมการประจำ รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ

กรรมการประจำ รพ.ระยอง

กรรมการประจำ รพ.บ้านฉาง
กรรมารประจำ สสอ.บ้านฉาง

กรรมการประจำ สสอ.บ้านค่าย
   กรรมการประจำ รพ./สสอ.นิคมพัฒนา

       
       

นายพิเชษฐ์ ไกรวงศ์

นายรัชตานนท์ เรืองภักดี

 

 กรรมการ

    กรรมการ 

 

 กรรมการประจำ สสอ.แกลง 
กรรมการประจำ รพ./สสอ.เขาชะเมา

              กรรมการประจำรพ..บ้านค่าย  
.

 นางสาวอุษา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ


อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก

 ร้อยละ

 ออมทรัพย์พิเศษ

2.00 

 เงินกู้

 

สามัญ/ฉุกเฉิน

 6.25

พิเศษ

 5.25

สวัสดิการผ่อนชำระสินค้า

 6.00

สวัสดิการรถจักรยานยนต์

 6.00

สวัสดิการรถยนต์มือใหม่

  5.75 

สวัสดิการรถยนต์มือสอง

 5.75

สวัสดิการเพื่อการศึกษาฯ

5.50

 สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อสิทธิ์การกู้สามัญ

 6.25 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด 
142  หมู่ 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทร.038-967409 / 086-3681132