สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์/คำขวัญ
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร

บริการของเรา
ธุรกิจและสินค้าสหกรณ์
ข่าวประจำเดือน
ผู้ดูแลเว็บไซด์
กระดานถามตอบ

แบบฟอร์ม
สมัครสมาชิก
เงินกู้
แบบฟอร์มอื่นๆ
กองทุนบำเหน็จ
สสธท/สส.ชสอ

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบ สสธท ด้วยตัวเอง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข
ททท
ถวายพระพร

                                              ประวัติ  
                สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด  
 สถานที่ตั้ง…  

              142  หมู่ 2  ตำบลเนินพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000

 
              วันที่จัดตั้ง.. วันที่   21   สิงหาคม  2530  
              จำนวนสมาชิกแรกตั้ง   230  คน  
              จำนวนทุนเรือนหุ้นแรกตั้ง  878,370.- บาท  
                   มีคณะผู้จัดตั้งจำนวน  18  คน    
                   โดยมี   1. นายแพทย์อรรณพ   สมาธิวัฒน์               เป็นประธาน                  
                               2. นายแพทย์มนูญ จิรัฐติกาลกิจ                    เป็นรองประธาน                                           
                               3. นายแพทย์สาโรจน์ คงประศาสตร์               เป็นรองประธาน
                               4. นางสาวอุษา  อิศรางกูร ณ อยุธยา                         เป็นเหรัญญิก
                               5. นายบุญจอม  ณ นคร                                            เป็นเลขานุการ

              
             
                                           
นางสาวอุษา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ประธานกรรมการอัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก

 ร้อยละ

 ออมทรัพย์พิเศษ

2.00 

 เงินกู้

 

สามัญ/ฉุกเฉิน

 6.25

พิเศษ

 5.25

สวัสดิการผ่อนชำระสินค้า

 6.00

สวัสดิการรถจักรยานยนต์

 6.00

สวัสดิการรถยนต์มือใหม่

  5.75 

สวัสดิการรถยนต์มือสอง

 5.75

สวัสดิการเพื่อการศึกษาฯ

5.50

 สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อสิทธิ์การกู้สามัญ

 6.25

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด 
142  หมู่ 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทร.038-967409 / 086-3681132