สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์/คำขวัญ
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร

บริการของเรา
ธุรกิจและสินค้าสหกรณ์
ข่าวประจำเดือน
ผู้ดูแลเว็บไซด์
กระดานถามตอบ

แบบฟอร์ม
สมัครสมาชิก
เงินกู้
แบบฟอร์มอื่นๆ
กองทุนบำเหน็จ
สสธท/สส.ชสอ

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบ สสธท ด้วยตัวเอง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข
ททท
ถวายพระพร

 หลักเกณฑ์ขอรับเงินกองทุนบำเหน็จสมาชิก
   1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 10 ปี  มีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จ จำนวน  3,000 บาท
   2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 20 ปี  มีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จ จำนวน  5,000 บาท
 
 หลักฐานประกอบเอกสาร

   1.สำเนาคำสั่งเกษียนอายุราชการหรือขอลาออกจากราชการ

   2.สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน
   3.สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

แบบฟอร์มขอรับเงินกองทุนฯ
นางสาวอุษา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ประธานกรรมการอัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก

 ร้อยละ

 ออมทรัพย์พิเศษ

2.00 

 เงินกู้

 

สามัญ/ฉุกเฉิน

 6.25

พิเศษ

 5.25

สวัสดิการผ่อนชำระสินค้า

 6.00

สวัสดิการรถจักรยานยนต์

 6.00

สวัสดิการรถยนต์มือใหม่

  5.75 

สวัสดิการรถยนต์มือสอง

 5.75

สวัสดิการเพื่อการศึกษาฯ

5.50

 สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อสิทธิ์การกู้สามัญ

 6.25

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด 
142  หมู่ 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทร.038-967409 / 086-3681132