สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
ตราสัญลักษณ์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
การสมัครสมาชิก
หลักเกณฑ์การกู้เงิน
download แบบฟอร์ม
ธุรกิจสหกรณ์
ใบแจ้งหนี้ประจำเดือน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ์
กระดานข่าว
ติดต่อเรา

link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน


   :: xxx :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จำกัด :: :: xxx ::


 คำขวัญสหกรณ์
สหกรณ์ก้าวหน้า   สมาชิกก้าวไกล
เพราะเราร่วมใจ   ใฝ่รักในการออม

สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนในปีที่ผิดนัดชำระหนี้ 
ตามข้อบังคับ ข้อ 28(2)

 

 

 ประกาศ

ทางสหกรณ์ฯ จะประชุมอนุมัติเงินกู้ในวันที่ 10 มิถุนายน  2559(เช้า)  และ ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ในวันที่ 10มิถุนายน 2559 (บ่าย) ขอให้สมาชิกส่งเอกสารเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
ภายในวันสิ้นเดือนเมษายน 2559 หากส่งเลยกำหนด จะพิจารณาในเดือนถัดไป

ปัจจุบัน ทางสหกรณ์ฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินใหม่  
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
ดูรายละเอียดได้ที่ หลักเกณฑ์การกู้เงิน เมนูซ้ายมือ

  เนื่องจากสหกรณ์ได้ทำการปิดปีบัญชี ประจำปี 2558  ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ตรวจสอบบัญชี ภายใน 150 วัน จึงทำให้ทางสหกรณ์เดินบัญชี เป็นประจุบันไม่ได้  จึงทำให้ออกใบเสร็จล่าช้า  ดังนั้น สมาชิกที่ชำระเงินประจำเดือน มกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ จะได้รับใบเสร็จล่าช้า

 

 ประกาศสหกรณ์

 สหกรณ์ได้ทำการย้ายสำนักงานมาตึกแรกห้องที่สองก่อนถึงสำนักงานเดิมนะค่ะ

 
 
 ชื่อบัญชีเงินฝาก และเลขบัญชี ดังนี้
 
 ธนาคาร  กรุงไทย
 สาขา  ลำพูน
 ชื่อบัญชี  สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดลำพูน จำกัด
 เลขที่ญชี  511-0-56404-3
 
 ธนาคาร  ธกส.
 สาขา  ลำพูน
 ชื่อบัญชี  สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดลำพูน จำกัด
 เลขที่บัญชี  010472909746 (เปลี่ยนใหม่เป็นเลขบัญชีนี้คะ)
 
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
------------------------------------------------------------------------
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์  

  

   

   ประกาศเปิดรับฝากเงิน
   หนังสือขอรับทุนสวัสดิการสังคม
   หนังสือขอรับทุนการศึกษาบุตร
   ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสังคม
 

 ระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

             ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก

            หนังสือขอรับทุนสวัสดิการสมาชิก

 

 

                     

                   

                       

                                   

                            

 

สิบเอกสุพจน์ คุณาวงค์
ประธานดำเนินการ
เบอร์โทรศัพท์
084-6113560


 ดอกเบี้ยเงินกู้

 รายการ

ร้อยละ / ปี 

 ฉุกเฉิน

12 

 สามัญ

 9

 ดอกเบี้ยเงินรับฝาก

 ประเภท

ร้อยละ / ปี 

 ออมทรัพย์

3.75

 

 


สหกรณ์เปิดให้บริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
พักเที่ยง 12.00 น. - 13.00 น.

 

 

249/2 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน 51000
โทร.053-563077  mail : lpcool2545@hotmail.com