สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
ตราสัญลักษณ์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
การสมัครสมาชิก
หลักเกณฑ์การกู้เงิน
download แบบฟอร์ม
ธุรกิจสหกรณ์
ใบแจ้งหนี้ประจำเดือน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ์
กระดานข่าว
ติดต่อเรา

link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน


   :: xxx :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จำกัด :: :: xxx ::


 คำขวัญสหกรณ์
สหกรณ์ก้าวหน้า   สมาชิกก้าวไกล
เพราะเราร่วมใจ   ใฝ่รักในการออม

สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนในปีที่ผิดนัดชำระหนี้ 
ตามข้อบังคับ ข้อ 28(2)

เอกสารการสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ


1.ใบสมัครสมาคม
2.หนังสือแสดงเจตนาระบุผลประโยชน์
3.หนังสือยินยอมให้หักเงินกู้ชำระค่าสมัคร
รายชื่อผู้ต่ออายุและไม่ต่ออายุ ปี2558

 

 ประกาศสหกรณ์


ทางสหกรณ์ฯ จะประชุมอนุมัติเงินกู้ในวันที่ เมษายน 2558  
และ ประชุมประจำเดือนมีนาคม ในวันที่  เมษายน ขอให้สมาชิกส่งเอกสารเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
ภายในวันสิ้นเดือนมีนาคม 2558 หากส่งเลยกำหนด จะพิจารณาในเดือนถัดไป


ปัจจุบัน ทางสหกรณ์ฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินใหม่  
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
ดูรายละเอียดได้ที่ หลักเกณฑ์การกู้เงิน เมนูซ้ายมือ


 
 
 
 ชื่อบัญชีเงินฝาก และเลขบัญชี ดังนี้
 
 ธนาคาร  กรุงไทย
 สาขา  ลำพูน
 ชื่อบัญชี  สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดลำพูน จำกัด
 เลขที่ญชี  511-0-56404-3
 
 ธนาคาร  ธกส.
 สาขา  ลำพูน
 ชื่อบัญชี  สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดลำพูน จำกัด
 เลขที่บัญชี  010472909746 (เปลี่ยนใหม่เป็นเลขบัญชีนี้คะ)
 
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
------------------------------------------------------------------------
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์  

  

   
   ประกาศเปิดรับฝากเงิน
   หนังสือขอรับทุนสวัสดิการสังคม
   หนังสือขอรับทุนการศึกษาบุตร
   ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสังคม
   ระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
                     

                   

                       

                                   

                            

 

สิบเอกสุพจน์ คุณาวงค์
ประธานดำเนินการ
เบอร์โทรศัพท์
084-6113560


 ดอกเบี้ยเงินกู้

 รายการ

ร้อยละ / ปี 

 ฉุกเฉิน

12 

 สามัญ

 9

 ดอกเบี้ยเงินรับฝาก

 ประเภท

ร้อยละ / ปี 

 ออมทรัพย์

3.75

 

 


สหกรณ์เปิดให้บริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
พักเที่ยง 12.00 น. - 13.00 น.

 

 

249/2 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน 51000
โทร.053-563077  mail : lpcool2545@hotmail.com