สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม
หน้าแรก
สาระสรรหา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บบอร์ด

รู้จักสหกรณ์
ประวัติสหกรณ์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ/วิสัยทัศน์
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
บุคลากร
ภาพกิจกรรม

บริการ
วิธีสมัครสมาชิก
ธูรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจรับฝากเงิน
ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
สวัสดิการ
โครงการ

กิจกรรมสหกรณ์


เรียนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน วันที่ -5 - 6 พฤษภาคม 2559 สหกกรณ์หยุดทำการ เปิดทำการวันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 59

สหกรณ์" แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก
เพราะว่าต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานที่ทำด้วยร่างกาย
ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมองและงานการที่ทำด้วยใจ
ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม...
พระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม
และ สหกรณ์ประมงทั่วประเทศ
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2526

 

      สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินชำระหนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ท่านสามารถโอนเงิน
ผ่านบัญชี
ของสหกรณ์ที่ ธนาคาร ต่าง ๆ ตามรายชื่อธนาคารและเลขบัญชีประเภท
ออมทรัพย์
ดังต่อไปนี้

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

     กรุงเทพ  

     เพ็ชรเกษม

344-0-27431-8

     กรุงไทย

     นิพัทธ์อุทิศ 1

902-0-41351-1

     ธกส.

     หาดใหญ่

034-4-13105-8

โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุหมายเลขสมาชิก เลขที่สัญญาเงินกู้ ที่
ต้องการชำระหนี้ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อทราบ หรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียด
การนำฝากที่หมายเลข
0-74382-860-1 ก่อนเวลา 14.00.น.
ของวันที่ทำรายการโอน
* กรณีแจ้งการโอนหลังเวลา 14.00 น. สหกรณ์จะดำเนินการชำระหนี้ให้ในวันทำการถัดไป
หรือ ในวันที่
สหกรณ์ได้รับแจ้งการโอนเงินโดยจะไม่ทำรายการย้อนวันที่ให้                    

เปิดให้บริการ เคาน์เตอร์เซอร์วิส

                 - ณ สำนักงานสหกรณ์ จันทร์ศุกร์ เวลา 8.30-16:00 น.
                 - รับใบแจ้งหนี้ที่สามารถชำระได้

 

 


 

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ดอกเบี้ยเงินฝาก
1 ต.ค..2554

สัจจะออมทรัพย์

3.50 บาท

ออมทรัพย์

1.25 บาท

ออมทรัพย์พิเศษ

2.50 บาท

ออมทวีทรัพย์     4.00 บาท
 
ดอกเบี้ยเงินกู้
1 ต.ค..2554
                 

เงินกู้ระยะสั้น-สวัสดิการ

ร้อยละ 5

เงินกู้ระยะปานกลาง

ร้อยละ 5

เงินกู้ระยะยาว

ร้อยละ 5

เงินกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์

ร้อยละ 2

เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

ร้อยละ 3

เงินกู้ส่งเสริมอาชีพ

ร้อยละ 4

เงินกู้เพื่อการศึกษา

ร้อยละ 3.5

 

ดอกเบี้ยคืนลูกหนี้ชั้น

ลูกหนี้ชั้น A

0.5 บาท

ลูกหนี้ชั้น AA

1.0 บาท

ลูกหนี้ชั้น AAA

1.0 บาท

 
 
 
 
 

        สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด
175/1 ม.5 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
         โทร0-7438-2860-1 , โทรสาร  074-383049
            
coop_2524@hotmail.com ,  ca-namom@cag.cpd.go.th
 เปิดบริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.