สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม
หน้าแรก
สาระสรรหา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บบอร์ด

รู้จักสหกรณ์
ประวัติสหกรณ์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ/วิสัยทัศน์
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
บุคลากร
ภาพกิจกรรม

บริการ
วิธีสมัครสมาชิก
ธูรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจรับฝากเงิน
ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
สวัสดิการ
โครงการ

กิจกรรมสหกรณ์


เรียนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน สหกรณ์จำหน่ายสินค้าราคาถูก ตามกลุ่มสัจจะของสหกรณ์ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 35 ปี ของสหกรณ์ นาหม่อม ภายในเดือน มิถุนายน 2559 ทั้งเดือน

สหกรณ์" แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก
เพราะว่าต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานที่ทำด้วยร่างกาย
ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมองและงานการที่ทำด้วยใจ
ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม...
พระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม
และ สหกรณ์ประมงทั่วประเทศ
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2526

 

 

      สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินชำระหนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ท่านสามารถโอนเงิน
ผ่านบัญชี
ของสหกรณ์ที่ ธนาคาร ต่าง ๆ ตามรายชื่อธนาคารและเลขบัญชีประเภท
ออมทรัพย์
ดังต่อไปนี้

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

     กรุงเทพ  

     เพ็ชรเกษม

344-0-27431-8

     กรุงไทย

     นิพัทธ์อุทิศ 1

902-0-41351-1

     ธกส.

     หาดใหญ่

034-4-13105-8

โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุหมายเลขสมาชิก เลขที่สัญญาเงินกู้ ที่
ต้องการชำระหนี้ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อทราบ หรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียด
การนำฝากที่หมายเลข
0-74382-860-1 ก่อนเวลา 14.00.น.
ของวันที่ทำรายการโอน
* กรณีแจ้งการโอนหลังเวลา 14.00 น. สหกรณ์จะดำเนินการชำระหนี้ให้ในวันทำการถัดไป
หรือ ในวันที่
สหกรณ์ได้รับแจ้งการโอนเงินโดยจะไม่ทำรายการย้อนวันที่ให้                    

เปิดให้บริการ เคาน์เตอร์เซอร์วิส

                 - ณ สำนักงานสหกรณ์ จันทร์ศุกร์ เวลา 8.30-16:00 น.
                 - รับใบแจ้งหนี้ที่สามารถชำระได้

 

 


 

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ดอกเบี้ยเงินฝาก
1 ต.ค..2554

สัจจะออมทรัพย์

3.50 บาท

ออมทรัพย์

1.25 บาท

ออมทรัพย์พิเศษ

2.50 บาท

ออมทวีทรัพย์     4.00 บาท
 
ดอกเบี้ยเงินกู้
1 ต.ค..2554
                 

เงินกู้ระยะสั้น-สวัสดิการ

ร้อยละ 5

เงินกู้ระยะปานกลาง

ร้อยละ 5

เงินกู้ระยะยาว

ร้อยละ 5

เงินกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์

ร้อยละ 2

เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

ร้อยละ 3

เงินกู้ส่งเสริมอาชีพ

ร้อยละ 4

เงินกู้เพื่อการศึกษา

ร้อยละ 3.5

 

ดอกเบี้ยคืนลูกหนี้ชั้น

ลูกหนี้ชั้น A

0.5 บาท

ลูกหนี้ชั้น AA

1.0 บาท

ลูกหนี้ชั้น AAA

1.0 บาท

 
 
 
 
 

        สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด
175/1 ม.5 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
         โทร0-7438-2860-1 , 098-0426415 โทรสาร  074-383049
            
coop_2524@hotmail.com ,  ca-namom@cag.cpd.go.th
 เปิดบริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.