สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กาฬสินธุ์ จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
รู้จัก สกต.
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
กระดานข่าว
คำถามที่ถามบ่อย ๆ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนผังเว็บไซต์
ที่ตั้ง สกต.
หน่วยงานที่สนับสนุน

ระเบียบ / ข้อบังคับ
ระเบียบ
ข้อบังคับ

เจ้าของกิจการ
การสมัครเป็นสมาชิก

บุคลากร
คณะกรรมการดำเนินการ
ฝ่ายจัดการ

ธุรกิจของเรา
ธุรกิจหลักของสหกรณ์
สินค้าและบริการ
รู้จัก สกต.

ธ.ก.ส. ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ขึ้นในระดับจังหวัด โดยเริ่มดำเนินการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก และจนถึงปัจจุบันได้ดำเนินงานครอบคลุมทั่วทั้งประเทศรวม 75 แห่ง ขอบข่ายหน้าที่ของ สกต. คือ ดำเนินการทั้งธุรกิจการซื้อ, การขาย และบริการต่างๆ ให้แก่เกษตรกรสมาชิก กล่าวคือ สกต.จะเป็นตัวแทนสมาชิกจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตรหรือสินค้าอุปโภคบริโภค และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ ให้แก่สมาชิก ตลอดจนรวบรวมผลิตผลการเกษตรเพื่อจำหน่าย รวมถึงจัดหาบริการทางการเกษตรอื่น ๆ

ลักษณะของ สกต.

สกต.จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร
สมาชิก สกต.จำกัดไว้เฉพาะเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับสหกรณ์การเกษตรอื่นที่มีอยู่แล้ว
สกต.เป็นสหกรณ์การเกษตรในระดับจังหวัดจึงเป็นสหกรณ์ การเกษตรขนาดใหญ่
สกต.ไม่ดำเนินธุรกิจสินเชื่อแต่เน้นที่ธุรกิจด้านการตลาด ผลิตผลและปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรสมาชิก
องค์กรสูงสุดของบรรดา สกต.ทั่วประเทศได้จดทะเบียนและ ดำเนินการในรูปของบริษัทจำกัด

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง สกต.

1. เพื่อเป็นองค์กรของเกษตรกรในการแก้ปัญหาและหรือส่งเสริมในด้านการ ตลาด ปัจจัยการผลิตและผลิตผลทางการเกษตร
2. เพื่อเป็นองค์กรของเกษตรกรในการสนองนโยบายของรัฐบาลที่ช่วยแก้ปัญหา หรือส่งเสริมในด้านการตลาด ปัจจัยการผลิตและผลิตผลทางการเกษตร
3. เพื่อเป็นองค์กรของเกษตรกรในการประสานและร่วมมือกับธุรกิจในภาค เอกชนและหน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ปัญหาและหรือส่งเสริมการตลาด ปัจจัยการผลิต และผลิตผลทางการเกษตร
4. เพื่อเป็นองค์กรของเกษตรกรที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ความรู้ในการดำรงชีวิตเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเทคโนโลยี่สมัยใหม่ที่เหมาะสมซึ่งมีความจำเป็นต่อเกษตรกร
5. เพื่อเป็นองค์กรส่งเสริมสวัสดิการแก่เกษตรกร


  พยากรณ์อากาศ
 สกต.กาฬสินธุ์ จำกัด
79 หมู่ 5 ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 โทร/โทรสาร (043)835112,835472