ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ - ลำพูน จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายจัดการ
รายชื่อสมาชิก
รูปภาพกิจกรรม
สถานที่ติดต่อ

บริการของเรา
รับสมัครสมาชิกสหกรณ์
การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
สินค้าและบริการ
กระดานข่าว

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หนังสือพิมพ์ข่าว
 
ไทยรัฐ
 ข่าวสด
 เดลินิวส์
 มติชน
 กรุงเทพธุรกิจ
 คมชัดลึก


ฟังวิทยุเพลิน ๆ


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

   :: xxx :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ - ลำพูน จำกัด ค่ะ ::  :: xxx :: 

                                                     

                                                     เรื่องแจ้งให้ทราบ
                
               
   ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง "การสำรวจความชุก
ของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคทางเดินหายใจในไก่ไข่ที่เลี้ยงในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่
โพลีเมอเรส  และการแยกเชื้อแบคทีเรีย" ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2557  เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางการ
ตรวจหาความชุกของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคทางเดินหายใจในไก่ไข่ที่เลี้ยงในเขตจังหวัดเชียงใหม่
                  จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ - ลำพูน ให้ความร่วมมือแก่คณะผู้วิจัยโครงกาi
ดังกล่าวในการเข้าสำรวจเก็บตัวอย่างและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้งานศึกษาวิจัยดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์และ
นำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเลี้ยงไก่ไข่ต่อไป

                      
                                  ถวายเทียนพรรษา

    

 

                      สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูนจำกัด

             เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556  จังหวัดชลบุรี                        
          

         

         

 

            

             

               เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ - ลำพูน จำกัด ทุกท่าน  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ได้ทบทวนรายละเอียดในการขอกู้เงินของสมาชิกและมีมติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการขอกู้เงิน  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและได้มีมติกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนในการจัดชั้นของสมาชิก  ซึ่งการจัดชั้นจะมีผลต่อการจัดสวัสดิการของสมาชิก  และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสมาชิก  และตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556  ได้มีมติขยายธุรกิจการรับฝากเงินจากสมาชิก โดยให้ฝ่ายจัดการดำเนินการขอความร่วมมือจากสมาชิกที่ส่งไข่ให้สหกรณ์ฯ เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์ฯ เพื่อให้สหกรณ์โอนเงินชำระค่าไข่ไก่เข้าบัญชีเงินฝากกรณีมีเงินเหลือจากชำระค่าสินค้า  ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ฯมีความพร้อมที่จะให้บริการรับฝาก - ถอนเงินเหมือนธนาคารทั่วไป ที่มีความน่าเชื่อถือ 
                
               สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ - ลำพูน  จำกัด  จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านในฐานะเจ้าของสหกรณ์ฯ  ร่วมทำธุรกิจและสนับสนุนกิจการสหกรณ์ฯ  เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์ฯและเพื่อให้สหกรณ์ฯ เป็นที่พึ่งของสมาชิกต่อไปในอนาคต  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

             

          


 

 ราคาไข่ไก่ (จ.เชียงใหม่-ลำพูน)
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่
วันที่ 6 มิถุนายน 2557

 รายการ

 ราคาประกาศ

 ราคาล้ง

    เบอร์ 0

4.15

        4.00

 เบอร์ 1

          3.75

3.60

 เบอร์ 2

3.55

3.40

 เบอร์ 3

           3.35

       3.20

 เบอร์ 4

3.15

       3.00

 เบอร์ 5

           2.75

        2.60

 ไข่คละ

3.30

-

หมายเหตุ : ไข่คละปรับตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม  2557

 
 
 
 

หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง
หากเป็นสมาชิกสหกรณ์จะได้รับส่วนลดพิเศษจากราคาดังกล่าว

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ - ลำพูน จำกัด
จำหน่ายวัตถุดิบ ยา วัคซีน เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ
และจำหน่ายไข่ไก่ในราคาย่อมเยา
สนใจติดต่อ 053-426228-9
084-6113750


สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ - ลำพูน จำกัด
165 หมู่ 5 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 053 - 426229 Fax.053 - 426228