สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด
เกี่ยวกับสหกรณ์
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ระเบียบสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
สวัสดิการแก่สมาชิก
คณะกรรมการ
บุคลากร
ติดต่อเรา
บริการ
สมัครสมาชิก
ผลการดำเนินงาน
รูปภาพกิจการประจำปี
สถานะทางการเงิน
ถามตอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เข้าระบบสมาชิก

บทความน่ารู้
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์
เศรษฐกิจพอเพียงหัวใจของการพัฒนาสหกณณ์ออมทรัพย์

  

 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัดค่ะ 

            ระบบสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด 


ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด

ประกาศ...เรื่องการกำหนดเงินกู้สามัญ "โครงการพิเศษเพื่อการเอนกประสงค์" เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับสมาชิก โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ  เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท   ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2559

ประกาศ  เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกและแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น  ทั้งนี้ตั้งแต่ 7 มกราคม  2559

 คลิกดูรายละเอียด

 ข่าวสาร   สสธท. และ สส.ชสอ. 

1.   ประกาศการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

      รอบที่ 4 / 2560  รับอายุไม่เกิน 58 ปี ที่เป็นคู่สมรส หรือ บิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิก  ตั้งแต่ วันที่  1  เมษายน  2560 

ถึงวันที่  20  เมษายน  2560

 2. ประกาศ สส.ชสอ. รับสมัครสมาชิกสามัญ และสมทบ ( รอบที่ 6 /2560 ) อายุไม่เกิน 57 ปี ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2560

 ถึงวันที่  30  เมษายน  2560

หมายเหตุ โหลดใบสมัคร สสธท. สส.ชสอ.ได้ที่ ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ ค่ะ

 

 

                                                    

  

 

 

 

 

 

                                                                     

        เชิญสมาชิกสอ.รพ.แพร่ จำกัด ติดต่อ ผ่าน   www.facebook.com/p.hospital.co.op

                                                                         

           
                                                                


 


 
 
 
 

นายแพทย์สมศักดิ์  วันทนียวงค์
ประธานกรรมการ

          อัตราดอกเบี้ย

  รายการ                        

 ดอกเบี้ย

เงินกู้สามัญใช้ค่าหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน  95%

 6.25/ปี

 เงินกู้ทั่วไป

 6.70/ปี

 เริ่ม 1 เมษายน  2559

เงินฝากออมทรัพย์  1.25/ปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  2.25/ปี
เงินฝากสะสมทรัพย์ 24 เดือน   3.00/ปี

 เริ่ม 7  มกราคม  2559

ยกเว้นเงินฝากสะสมทรัพย์24 เดือน เริ่ม 1  มิถุนายน  2559

 เงินฝากจากสหกรณ์อื่น

 เงินฝากประจำ 12 เดือน

ฝากตั้งแต่ 5,000,000บาทไม่เกิน 10,000,000 บาท   3.20/ปี
 ฝากตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป  3.35/ปี

 เริ่ม 7 มกราคม  2559

 

 

 

 Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved