สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด
เกี่ยวกับสหกรณ์
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ระเบียบสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
สวัสดิการแก่สมาชิก
คณะกรรมการ
บุคลากร
ติดต่อเรา
บริการ
สมัครสมาชิก
ผลการดำเนินงาน
รูปภาพกิจการประจำปี
สถานะทางการเงิน
ถามตอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

บทความน่ารู้
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์
เศรษฐกิจพอเพียงหัวใจของการพัฒนาสหกณณ์ออมทรัพย์

   :: xxx ::  :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด ค่ะ :: :: xxx ::

ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด

1.  กิจกรรมส่งเสริมการออม โครงการ "พี่แพะรักน้อง" ดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี คิดดอกเบี้ยทบต้นทุก 3 เดือน
   
 ฝากครบ  6 เดือน  12 เดือน มีสิทธิจับฉลากลุ้นรับของรางวัลมากมาย เริ่มตั้งแต่ 23-27 ก.พ. 2558

2.ประกาศรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษโครงการออมเพื่อพ่อหลวง 4 ดอกเบี้ย 4.30 ต่อปี วงเงินตั้งแต่ 870,000 บาท ขึ้นไป

3.ประกาศรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ"ปันผลอุ่นใจ"ดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 4 ต่อปี วงเงินไม่เกิน 600,000 บาท

4.หลักเกณฑ์การให้กู้เงินพิเศษ (ล่าสุด) 

5.ประกาศรายชื่อทุนการศึกษาประจำปี 2557 รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 13-29 สิงหาคม 2557 นี้

6.ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2557

7.สหกรณ์ออมทรัพย์จัดกิจกรรม โครงการอบรมสมาชิกพันธุ์ใหม่เข้าใจสหกรณ์ หัวข้อ "สมาชิกพันธุ์ใหม่เข้าใจสหกรณ์"

8.ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการส่งชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

9.ประกาศรับเงินเงินฝากออมทรัพย์พิเศษโครงการออมเพื่อแม่หลวง 1 พ.ศ.2557

10.ประกาศมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2557

11. ประกาศผู้สนใจสมัครโครงการสอนอาชีพเสริม "หลักสูตรการทำแอพพลิเก้" วันเสาร์ที่ 19 ก.ค.57 รับสมัคร 1-30 มิ.ย.57

12. แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยเงินกู้แก่สมาชิก เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2556

13. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อเยี่ยมไข้สมาชิก พ.ศ. 2556

ข่าวสาร สสทธ.

1. ประกาศ สสธท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบ3/2557 รับอายุไม่เกิน 60 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2557 - 31 ส.ค. 2557 

  

 ข่าวสาร สส.ชสอ.

1. ประกาศ สส.ชสอ. รับสมัตรสมาชิกสามัญ และสมทบ อายุไม่เกิน 60 ปี ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน  2557

หมายเหตุ โหลดใบสมัคร สสธท. สส.ชสอ.ได้ที่ ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ ค่ะ

 

 

                                                    

  

 

 

 

 

 

                                                                     

        เชิญสมาชิกสอ.รพ.แพร่ จำกัด ติดต่อกับสอ.รพ.แพร่ จำกัด  ผ่าน Facebook ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    www.facebook.com/p.hospital.co.op

                                                                         

           
                                                                


 


 
 
 
 

นายแพทย์สมพงษ์   ตันติธนวัฒน์
ประธานกรรมการ

 

          อัตราดอกเบี้ย

  รายการ                        

 ดอกเบี้ย

เงินกู้สามัญใช้ค่าหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน  95%

 6.65/ปี

 เงินกู้ทั่วไป

 6.85/ปี

 เริ่ม 1 พฤษภาคม 2552

เงินฝากออมทรัพย์  1.5/ปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  2.5/ปี
เงินฝากสะสมทรัพย์ 24 เดือน   4.00/ปี

 เริ่ม 1 พฤษภาคม 2554

 เงินฝากจากสหกรณ์อื่น

 เงินฝากประจำ 6 เดือน

ฝากตั้งแต่ 5,000,000บาทไม่เกิน 10,000,000 บาท   3.80/ปี
 ฝากตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป  4.00/ปี

 เงินฝากประจำ 12 เดือน

 ฝากตั้งแต่ 5,000,000 บาท ไม่เกิน 10,000,000 บาท 4.15/ปี
ฝากตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป  4.25/ปี

เริ่ม 20 กรกฎาคม 2556

 

 

 

 Copyright 2001-2004 - Your Company Name - All Rights Reserved