ยินดีต้อนรับเข้าสู่สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด

เกี่ยวกับ สกก.เพชรบูรณ์
หน้าแรก
ประวัติ สกก. เพชรบูรณ์
ที่ตั้ง
แผนที่
วิสัยทัศน์
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบบุคคลากร
ผู้ตรวจสอบกิจการ
การสมัครสมาชิก
ติดต่อเรา
WEBBOARD

สหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประวัติสหกรณ์
เกี่ยวกับสหกรณ์

ธุรกิจของ สกก.เพชรบูรณ์
บริการรับฝาก - ถอน
ธุรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจซื้อ-ขาย
ธุรกิจรวบรวม
บริการรับทำ พรบ.

ราคาสินค้า/อัตราดอกเบี้ย
ราคาข้าวสาร
ราคาปุ๋ย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรมหาราช จำกัด
สหกรณ์การเกษตรท่าแดงธุรกิจสินเชื่อ

    ธุรกิจสินเชื่อ  เป็นการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์  จ่ายเป็นสินค้า  เคมีเกษตร  วัสดุอุปกรณ์สำหรับเกษตร  เครื่องจักรกลการเกษตร  วงเงินไม่เกิน  300,000  บาท

 

 

เงินกู้แบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ

   1. เงินกู้ระยะสั้น  เป็นการให้กู้เพื่อการผลิตทางการเกษตรในหนึ่งฤดูกาล  มีกำหนดชำระไม่เกิน  12  เดือน

   2. เงินกู้ระยะปานกลาง  เป็นการให้กู้เพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน  3  ปี

หลักประกันในการขอกู้

   1. เอกสารสิทธิ์ทางที่ดิน  จำนองเป็นประกัน   

   2. ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน  

การอนุมัติเงินกู้     เดือนละ   2  ครั้ง         

 •  ขอกู้ไม่เกินวันที่  5  ของเดือน  อนุมัติวันที่  7  ของเดือน
 • ขอกู้ไม่เกินวันที่  25  ของเดือน  อนุมัติวันที่  30  ของเดือน
 • สมาชิกขั้นพิเศษ  อนุมัติให้ทุกวันศุกร์  ขอกู้ไม่เกิน  30,000  บาท  อนุมัติได้ทันที

ประเภทเงินกู้

   1.  เงินกู้ระยะสั้น  แบ่งเป็น

          -  เงินกู้ฉุกเฉิน

          -  เงินกู้สั้นปกติ  เพื่อผลิตผลหลัก  มีกำหนดชำระไม่เกิน  12  เดือน

   2.  เงินกู้ระยะปานกลาง  แบ่งเป็น

          -  ระยะปานกลาง  3  ปี  มีกำหนดชำระไม่เกิน  3  งวด  หรือไม่เกิน  3  ปี

หลักประกันในการขอกู้  มี  2 ประเภท

   1.  หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 •    เป็นโฉนด, นส.3, นส3.ก,  กู้ได้ครึ่งหนึ่งของราคาประเมิน  หรือ  50%

ขั้นตอนการจำนองที่ดินเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้

 •    ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบที่ดินที่ฝ่ายบัญชี  ครั้งละ  200  บาท
 •   นำเอกสารกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (โฉนดที่ดิน/นส.3/นส.3ก  ) และใบเสร็จรับเงินค่าตรวจสอบ  ติดต่อพนักงานสินเชื่อก่อนวันที่  1  ของเดือน
 •   ตรวจสอบและประเมินราคาที่ดินโดยกรรมการตรวจสอบ
 •   ตวรจสอบพิจารณาราคาประเมินโดยคณะกรรมการดำเนินการ

   2.  ใช้หุ้นค้ำประกัน

 •    ต้องเป็นหุ้นของตนเองเท่านั้น
 •  กู้ได้ไม่เกิน  50%  ของหุ้นที่มีอยู่

 

ขั้นตอนการอนุมัติเงินกู้

 • อนุมัติเดือนละ  2  ครั้ง
 • ยื่นคำขอภายในวันที่  5  อนุมัติวันที่  7
 • ยื่นคำขอภายใน  25  อนุมัติวันที่  30
 • โอนเข้าสมุดเงินฝากของสมาชิก
 • รับเงินกู้ตามกำหนดในใบรับเงินกู้

กำหนดชำระเงินกู้

 • ทุกเดือน  มีนาคม  ของทุกปี
 • ปิดบัญชี  31  มีนาคม  ของทุกปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • ลูกหนี้เงินกู้ชั้นที่  1  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  8.25      บาท/ปี
 • ลูกหนี้เงินกู้ชั้นที่  2  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  8.75 บาท/ปี
 • ลูกหนี้เงินกู้ชั้นที่  3  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  9.25     บาท/ปี
 • ลูกหนี้เงินกู้ชั้นที่  4  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  9.75 บาท/ปี
 • ลูกหนี้เงินกู้ชั้นที่  5  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  10.25    บาท/ปี

 หมายเหตุ

1.  ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้ไม่สามารถส่งชำระต้นเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วนตามระยะเวลาที่กำหนด  จะถูกปรับเพิ่มอีกร้อยละ  3  บาทต่อปี  จากต้นเงินในส่วนที่ไม่สามารถส่งชำระได้ตามกำหนด

2.  อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้น  จะมีผลตั้งแต่  1  เมษายน  2551  เป็นต้นไป                                  


    สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์  จำกัด  27/1 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง
      อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  TEL : 056-    711488 , Fax : 056-720270  
                        E-mail :
coop_pb@hotmail.com