ยินดีต้อนรับเข้าสู่สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด

เกี่ยวกับ สกก.เพชรบูรณ์
หน้าแรก
ประวัติ สกก. เพชรบูรณ์
ที่ตั้ง
แผนที่
วิสัยทัศน์
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบบุคคลากร
ผู้ตรวจสอบกิจการ
การสมัครสมาชิก
ติดต่อเรา
WEBBOARD

สหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประวัติสหกรณ์
เกี่ยวกับสหกรณ์

ธุรกิจของ สกก.เพชรบูรณ์
บริการรับฝาก - ถอน
ธุรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจซื้อ-ขาย
ธุรกิจรวบรวม
บริการรับทำ พรบ.

ราคาสินค้า/อัตราดอกเบี้ย
ราคาข้าวสาร
ราคาปุ๋ย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรมหาราช จำกัด
สหกรณ์การเกษตรท่าแดงสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ครั้งที่  33/2552

วันที่  26  สิงหาคม  2552

ณ โรงสี สหกรณ์ฯ บ้านไร่เหนือ

...........................................................................................................................................

เวลา 08.00 น. – 09.00 น.   สมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ

เวลา 09.00 น.               ประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย

                            ประธานกรรมการกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

                            ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่สมาชิก

                            ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่

 

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     


    สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์  จำกัด  27/1 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง
      อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  TEL : 056-    711488 , Fax : 056-720270  
                        E-mail :
coop_pb@hotmail.com