ยินดีต้อนรับเข้าสู่สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด
เกี่ยวกับ สกก.เพชรบูรณ์
หน้าแรก
ประวัติ สกก. เพชรบูรณ์
ที่ตั้ง
แผนที่
วิสัยทัศน์
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบบุคคลากร
ผู้ตรวจสอบกิจการ
การสมัครสมาชิก
ติดต่อเรา
WEBBOARD

สหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประวัติสหกรณ์
เกี่ยวกับสหกรณ์

ธุรกิจของ สกก.เพชรบูรณ์
บริการรับฝาก - ถอน
ธุรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจซื้อ-ขาย
ธุรกิจรวบรวม
บริการรับทำ พรบ.

ราคาสินค้า/อัตราดอกเบี้ย
ราคาข้าวสาร
ราคาปุ๋ย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรมหาราช จำกัด
สหกรณ์การเกษตรท่าแดงการสมัครสมาชิก

คุณสมบัติของผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์  จำกัด
1. ตั้งบ้านเรือนและดำเนินงานเกษตรกรรมอยู่ในท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์
2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
3. เป็นผู้ซื่อสัตย์  มีชื่อเสียงดี  ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและรู้จักประหยัด
4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ
5. ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใดๆ  โดยมีความผิด  เว้นแต่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกออก

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์  จำกัด
1. ผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์จะต้องเข้าสังกัดกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้านที่ตนมีถิ่นที่อยู่หรือหมู่บ้านใกล้เคียง  โดยมีประธานกลุ่มลงลายมือชื่อรับรองเข้าสังกัดกลุ่ม
2. ผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  เป็นเงินจำนวน  100  บาท  พร้อมถือหุ้นแรกเข้า  จำนวน  30  หุ้นๆละ  10  บาท  เป็นเงิน  300  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  400  บาท

หลักฐานการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์  จำกัด
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน    2  ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  2  ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนสมรส  จำนวน  2  ฉบับ ( ถ้ามี)

หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์  จำกัด
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์
2. เข้าร่วมประชุมกลุ่มทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
 


Download  ใบสมัคร     สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์  จำกัด  27/1 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง
      อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  TEL : 056-    711488 , Fax : 056-720270  
                        E-mail :
coop_pb@hotmail.com