ยินดีต้อนรับเข้าสู่สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด

เกี่ยวกับ สกก.เพชรบูรณ์
หน้าแรก
ประวัติ สกก. เพชรบูรณ์
ที่ตั้ง
แผนที่
วิสัยทัศน์
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบบุคคลากร
ผู้ตรวจสอบกิจการ
การสมัครสมาชิก
ติดต่อเรา
WEBBOARD

สหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประวัติสหกรณ์
เกี่ยวกับสหกรณ์

ธุรกิจของ สกก.เพชรบูรณ์
บริการรับฝาก - ถอน
ธุรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจซื้อ-ขาย
ธุรกิจรวบรวม
บริการรับทำ พรบ.

ราคาสินค้า/อัตราดอกเบี้ย
ราคาข้าวสาร
ราคาปุ๋ย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรมหาราช จำกัด
สหกรณ์การเกษตรท่าแดง           สหกรณ์ (Cooperatives) คือ "องค์การของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการ
ดำเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนอง ความต้องการ(อันจำเป็น) และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธร
รม"

          คุณค่าของสหกรณ์ (Cooperative Values) คือ "สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการ ช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมและความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์ เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและความ เอื้ออาทรต่อผู้อื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์"

                หลักการสหกรณ์ (Cooperative Principles) คือ "แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้
คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม " ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่สำคัญรวม 7 ประการ กล่าวคือ
      หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary and Open Membership)
      หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control)
      หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation)
      หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence)
      หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ (Education, Training and Information)
      หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)
      หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Communit
y)

         อุดมการณ์สหกรณ์ (Cooperative Ideology) จากความหมายของคำว่า "อุดมการณ์" ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นถ้อยคำที่แฝงด้วยคุณลักษณะที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่
(1) หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อ
(2) เป้าหมายที่ต้องการ
(3) วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
ประกอบกับความคิดที่ว่า "คำนิยาม" ควรจะต้องมีข้อความที่สั้นกะทัดรัด ประกอบด้วยถ้อยคำที่เป็น สารระสำคัญของเรื่องนั้นฯ (Key Words) เท่านั้น ที่ประชุมฯ จึงได้กำหนดนิยามของคำว่าอุดมการณ์สหกรณ์
ดังนี้ "อุดมการณ์สหกรณ์ " คือ ความเชื่อมั่นร่วมกันที่ว่าวิธีการสหกรณ์จะนำไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคมฯ           

           วิธีการสหกรณ์ (Cooperative Methods) คือ " การร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ สังคมโดยใช้หลักการสหกรณ์ " ทั้งนี้ มีข้อสังเกตที่สำคัญจากที่ประชุม คือ จะต้องตระหนักว่าความสำเร็จของการร่วมมือ กันดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมเช่นว่านั้นจำเป็นจะต้องอาศัยหลักปฏิบัติอันเป็นวิธีการจัดการธุรกิจที่ดีประกอบ กับหลักการสหกรณ์ มิใช่อาศัยหลักการสหกรณ์เพียงอย่า
งเดียว


 


    สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์  จำกัด  27/1 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง
      อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  TEL : 056-    711488 , Fax : 056-720270  
                        E-mail :
coop_pb@hotmail.com