ยินดีต้อนรับเข้าสู่สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด

เกี่ยวกับ สกก.เพชรบูรณ์
หน้าแรก
ประวัติ สกก. เพชรบูรณ์
ที่ตั้ง
แผนที่
วิสัยทัศน์
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบบุคคลากร
ผู้ตรวจสอบกิจการ
การสมัครสมาชิก
ติดต่อเรา
WEBBOARD

สหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประวัติสหกรณ์
เกี่ยวกับสหกรณ์

ธุรกิจของ สกก.เพชรบูรณ์
บริการรับฝาก - ถอน
ธุรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจซื้อ-ขาย
ธุรกิจรวบรวม
บริการรับทำ พรบ.

ราคาสินค้า/อัตราดอกเบี้ย
ราคาข้าวสาร
ราคาปุ๋ย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรมหาราช จำกัด
สหกรณ์การเกษตรท่าแดง                  ประวัติสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย

               การสหกรณ์ในประเทศไทย  มีมูลเหตุสืบเนื่องมาจาก  เมื่อประเทศไทยได้เริ่มมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น  ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ระบบเศรษฐกิจของชนบทก็ค่อยๆ เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อเลี้ยงตัวเองมาสู่ระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อการค้า  ความต้องการเงินทุนในการขยายและการครองชีพจึงมีเพิ่มขึ้น  ชาวนาที่ไม่มีทุนรอนของตัวเองก็หันไปกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นทำให้ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง  และยังถูกเอาเปรียบจากพ่อค้านายทุนทุกวิถีทางอีกด้วย  ชาวนาจึงตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลาทำนาได้ข้าวเท่าใด  ก็ต้องขายใช้หนี้เกือบหมด  นอกจากนี้การทำนายังคงมีผลผลิตที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ  สภาพดินฟ้าอากาศ  ถ้าปีไหนผลผลิตเสียหายก็จะทำให้หนี้สินพอกพูนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  จนลูกหนี้บางรายต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่นาให้แก่เจ้าหน้าที่  และกลายเป็นผู้เช่านา  หรือเร่ร่อนไม่มีที่ดินทำกินไปในที่สุด  จากสภาพปัญหาความยากจนของชาวนาในสมัยนั้น  ทำให้ทางราชการคิดหาวิธีช่วยเหลือ  ด้วยการจัดหา  เงินทุนมาให้กู้และคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำ  ความคิดนี้ได้เริ่มขึ้นในปลายรัชกาลที่  5  โดยกำหนดวิธีการที่จะช่วยชาวนาในด้านเงินทุนไว้  2  วิธี  คือ
                วิธีที่  1  จัดตั้งธนาคารเกษตรเพื่อให้เงินกู้แก่ชาวนา  แต่ขัดข้องในเรื่องเงินทุนและหลักประกันเงินกู้  ความคิดนี้จึงระงับไป 
               วิธีที่  2  วิธีการสหกรณ์ประเภทหาทุน  วิธีนี้เกิดขึ้นจากรัฐบาลโดยกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ในปัจจุบัน  คือ  กระทรวงการคลังได้เชิญเซอร์เบอร์นาร์ด  ฮันเตอร์  หัวหน้าธนาคารแห่งมัดราช  ประเทศอินเดีย  เข้ามาสำรวจหาลู่ทางช่วยทางช่วยเหลือชาวนาได้เสนอว่าควรจัดตั้ง  “ธนาคารให้กู้ยืมแห่งชาติ”  ดำเนินการให้กู้ยืมแก่ราษฎร  โดยมีที่ดินและหลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันเพื่อป้องกันมิให้ชาวนาที่กู้ยืมเงินทอดทิ้ง  ที่นาหลบหนี้สิน  ส่วนการควบคุมเงินกู้และการเรียกเก็บเงินกู้  ท่านได้แนะนำให้จัดตั้งเป็นสมาคมที่เรียกว่า  “โคออเปอราทีฟ  โซไซตี้” (Cooperative Society)  โดยมีหลักการร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ซึ่งคำนี้พระราชวงศ์เธอ  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  ได้ทรงบัญญัติศัพท์เป็นภาษาไทยว่า  “สมาคมสหกรณ์”  จึงกล่าวได้ว่าประเทศไทยเริ่มศึกษาวิธีการสหกรณ์ขึ้นในปี  พ.ศ. 2457  แต่ก็ยังมิได้ดำเนินการอย่างไร  จนกระทั่งปี 2458  ได้มีการเปลี่ยนกรมสถิติพยากรณ์เป็นกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ประกอบด้วยส่วนราชการ  3  ส่วน  คือ  การพาณิชย์  การสถิติพยากรณ์  และการสหก
รณ์
 

             การจัดตั้งส่วนราชการสหกรณ์นี้  ก็เพื่อจะให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการทดลองจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นและพระราชวรวรงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  ในฐานะทรงเป็นอธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์  ขณะนั้นได้ทรงพิจารณาเลือกแบบอย่างสหกรณ์เครดิตที่จัดกันอยู่ในต่างประเทศหลายแบบ  ในที่สุดก็ทรงเลือกแบบไรฟ์ไฟเซนและทรงยืนยันไว้ใน  รายงานสหกรณ์ฉบับแรกว่า  “เมื่อได้พิจารณาละเอียดแล้วได้ตกลงเลือก  สหกรณ์ชนิดที่เรียกว่าไรฟ์ไฟเซน  ซึ่งเกิดขึ้นในเยอรมันก่อน  และซึ่งมุ่งหมายที่จะอุปถัมภ์คนจนผู้ประกอบกสิกรรมย่อมๆ  เห็นว่าเป็นสหกรณ์ชนิดที่เหมาะสม  ที่สุดสำหรับประเทศไทย  ”  จากการที่พระองค์ท่านเป็นผู้บุกเบิก  ริเริ่มงานสหกรณ์ขึ้นในประเทศไทยบุคคลทั้งหลายในขบวนการสหกรณ์จึงถือว่าพระองค์ทรงเป็น  “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย”  สำหรับรูปแบบของไรฟ์ไฟเซน  ก็คือ  สหกรณ์เพื่อการกู้ยืมเงินที่มีขนาดเล็ก  สมาชิกจะได้มีความรับผิดชอบร่วมกัน  ทำให้สะดวกแก่การควบคุมท้องที่ที่ได้รับการพิจารณาให้จัดตั้งสหกรณ์  คือ  จังหวัดพิษณุโลก  เนื่องจากเป็นจังหวัด  ที่มีผู้คนไม่หนาแน่นและเป็นราษฎรที่เพิ่งอพยพมาจากทางใต้  จึงต้องการช่วยเหลือผู้อพยพซึ่งประกอบ  อาชีพเกษตร  ให้ตั้งตัวได้รวมทั้งเพื่อเป็นการชักจูงราษฎรในจังหวัดอื่นที่มีผู้คนหนาแน่นให้  อพยพมาในจังหวัดนี้และเข้าทำประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่  ต่อมากรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์จึงได้ทดลองจัดตั้ง  สหกรณ์  หาทุนขึ้น  ณ  ท้องที่อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   เป็นแห่งแรกใช้ชื่อว่า  “สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้”   โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2459  มีพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  เป็นนายทะเบียนสหกรณ์  พระองค์แรก  นับเป็นการเริ่มต้นแห่ง  การสหกรณ์ในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์     สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์  จำกัด  27/1 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง
      อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  TEL : 056-    711488 , Fax : 056-720270  
                        E-mail :
coop_pb@hotmail.com