ยินดีต้อนรับเข้าสู่สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด
เกี่ยวกับ สกก.เพชรบูรณ์
หน้าแรก
ประวัติ สกก. เพชรบูรณ์
ที่ตั้ง
แผนที่
วิสัยทัศน์
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบบุคคลากร
ผู้ตรวจสอบกิจการ
การสมัครสมาชิก
ติดต่อเรา
WEBBOARD

สหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประวัติสหกรณ์
เกี่ยวกับสหกรณ์

ธุรกิจของ สกก.เพชรบูรณ์
บริการรับฝาก - ถอน
ธุรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจซื้อ-ขาย
ธุรกิจรวบรวม
บริการรับทำ พรบ.

ราคาสินค้า/อัตราดอกเบี้ย
ราคาข้าวสาร
ราคาปุ๋ย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรมหาราช จำกัด
สหกรณ์การเกษตรท่าแดงประวัติความเป็นมา


1. ประวัติการจัดตั้งสหกรณ์
 1.1 ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นครั้งแรกที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  เมื่อปี  พ.ศ. 2486
 เป็นสหกรณ์ที่เรียกกันในครั้งนั้นว่า  สหกรณ์ประเภทหาทุน  ได้รับจดทะเบียนครั้งแรกจำนวน  9
 สหกรณ์  มีสมาชิกแรกตั้งจำนวน 9 สหกรณ์  มีสมาชิกแรกตั้งจำนวน  155 คน
 มีทุนดำเนินงานเมื่อแรกตั้งจำนวน 26,660 บาท  (สองหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
สหกรณ์รุ่นแรกนี้ได้แก่
 1. สหกรณ์   ภูเขาดิน   ไม่จำกัดสินใช้
2. สหกรณ์   ปากน้ำ   ไม่จำกัดสินใช้
3. สหกรณ์   โนนสุวรรณ   ไม่จำกัดสินใช้
4. สหกรณ์   ศรีมหาโพธิ์   ไม่จำกัดสินใช้
5. สหกรณ์   ดงมูลเหล็ก   ไม่จำกัดสินใช้
6. สหกรณ์   สว่างอารมย์   ไม่จำกัดสินใช้
7. สหกรณ์   สำนักหมัน   ไม่จำกัดสินใช้
8. สหกรณ์   ท่าพล   ไม่จำกัดสินใช้
9. สหกรณ์   โพธิ์สว่าง   ไม่จำกัดสินใช้

1.2  ต่อมาได้มีการจัดตั้งสหกรณ์หาทุนเพิ่มขึ้นใน พ.ศ. 2486 อีก 5 สหกรณ์  พ.ศ. 2490  จำนวน 7 สหกรณ์  พ.ศ. 2491  จำนวน 6 สหกรณ์ พ.ศ. 2492  จำนวน 5 สหกรณ์  พ.ศ.2493  จำนวน  5  สหกรณ์  พ.ศ.2494  จำนวน  3  สหกรณ์  พ.ศ.2495  จำนวน  2  สหกรณ์  รวมกับสหกรณ์ที่ตั้งไว้แล้ว  9  สหกรณ์เป็น  42  สหกรณ์  สมาชิกทั้งหมด  691 คน

1.3  ในปี  พ.ศ.2494  ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การขายขึ้นจำนวน  1  สหกรณ์  นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนเมื่อ  12  ตุลาคม  2494  ชื่อ  “สหกรณ์ขายข้าวเพชรบูรณ์  จำกัด”  เลขทะเบียนสหกรณ์ที่   88/8334  เลขทะเบียนข้อบังคับที่  88/29229  รวมมีสหกรณ์ทั้งสิ้นจำนวน  43  สหกรณ์

2.  ประวัติการควบสหกรณ์เข้ากัน
 2.1  เมื่อพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.2511  ซึ่งมีบทบัญญัติให้สหกรณ์ชนิดเดียวกันตั้งแต่สองสหกรณ์ขึ้นไปอาจควบเข้ากันได้   ได้ประกาศใช้แล้ว  สหกรณ์ประเภทหาทุนจำนวน  25  สหกรณ์  ในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  ได้มีมติควบเข้าด้วยกันเป็นสหกรณ์การเกษตรชนิดไม่จำกัด  คือ  “สหกรณ์การเกษตรเพชรพัฒนา  จำกัด”  จดทะเบียนเมื่อ  วันที่  1  ตุลาคม  2512  สหกรณ์ที่ควบเข้าด้วยกันจำนวน  25  สหกรณ์  มีฐานะเดิมเมื่อวันควบดังต่อไปนี้
1.    สหกรณ์หาทุน   ภูเขาดิน               2.    สหกรณ์หาทุน   วัดทุ่ง
3.    สหกรณ์หาทุน   โดนสุวรรณ         4.    สหกรณ์หาทุน   ศรีมหาโพธิ์
5.    สหกรณ์หาทุน   ป่าเลา                  6.    สหกรณ์หาทุน   บ้านพรำ
7.    สหกรณ์หาทุน   สว่างอารมย์        8.    สหกรณ์หาทุน   วัดอินทร์เจริญ
9.    สหกรณ์หาทุน   บ้านโตก             10.  สหกรณ์หาทุน   วัดจันทร์
11.  สหกรณ์หาทุน   โพธิ์ทอง             12.  สหกรณ์หาทุน   วารีวงค์
13.  สหกรณ์หาทุน  ชอนไพร              14.  สหกรณ์หาทุน   ตลิ่งชัน
15.  สหกรณ์หาทุน   ห้วยสะแก           16.  สหกรณ์หาทุน   เกาะแก้ว
17.  สหกรณ์หาทุน   นายม                  18.  สหกรณ์หาทุน   ห้วยโป่ง
19.  สหกรณ์หาทุน   บึงฉนวน             20.  สหกรณ์หาทุน   ห้วยนา
21.  สหกรณ์หาทุน  ยางหัวลม            22.  สหกรณ์หาทุน   สามแยก
23.  สหกรณ์หาทุน  ยาวี                      24.  สหกรณ์หาทุน   โนนยายเฒ่า
25.  สหกรณ์หาทุน  ไผ่งาม 

         มีสมาชิกรวมทั้งหมด  546  คน  มีทุนและหนี้สิน  2,186,685.89  บาท,  ทุนสำรอง  421,825.51  บาท
 สหกรณ์นี้ได้มีมติให้เปลี่ยนชนิดเป็นสหกรณ์  จำกัด   และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  2512  เลขทะเบียนสหกรณ์ที่  28/11319  เลขทะเบียนบังคับที่  28/29293
 
 2.2  นอกจากนั้น  สหกรณ์ประเภทหาทุนอีกจำนวน  17  สหกรณ์  ในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  ได้มีมติควบเข้าด้วยกันเป็นสหกรณ์การเกษตรชนิดไม่จำกัด  คือ  “สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบูรณ์  ไม่จำกัด”  จดทะเบียนเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2512  สหกรณ์ประเภทหาทุนที่ควบเข้ากัน  จำนวน  17  สหกรณ์  มีฐานะเดิมเมื่อวันควบเข้าด้วยกันดังนี้
1.    สหกรณ์หาทุน   ปากน้ำ                    2.    สหกรณ์หาทุน   สะเดียง
3.    สหกรณ์หาทุน   ดงมูลเหล็ก            4.    สหกรณ์หาทุน   วัดทุ่งสว่าง
5.    สหกรณ์หาทุน   ราษฎร์บูรณะ         6.    สหกรณ์หาทุน   สำนักหมัน
7.    สหกรณ์หาทุน   โพธิ์สว่าง               8.    สหกรณ์หาทุน   บ้านนา
9.    สหกรณ์หาทุน   นางั่ว                      10.  สหกรณ์หาทุน   ห้วยทราย
11.  สหกรณ์หาทุน   ท่าพล                    12.  สหกรณ์หาทุน   วัดโพธิ์กลาง
13.  สหกรณ์หาทุน   บ้านโคก                14.  สหกรณ์หาทุน   เฉลียงลับ
15.  สหกรณ์หาทุน   บ้านชอน               16.  สหกรณ์หาทุน   วักป่าเรไร
17.  สหกรณ์หาทุน   วัดโนนสว่าง


         สหกรณ์นี้ได้มีมติเปลี่ยนชนิดเป็นสหกรณ์จำกัด  และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  2512  เลขทะเบียนสหกรณ์ที่  36/11327  เลขทะเบียนข้อบังคับที่  36/29294
 2.3  ต่อมาสหกรณ์การเกษตรชนิดจำกัด  จำนวน  2  สหกรณ์ดังกล่าว  ในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  ได้มีมติควบเข้าด้วยกันเป็น  สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรพัฒนา  จำกัด   นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2517  เลขทะเบียนสหกรณ์ที่  สกส. 84/2517  เลขทะเบียนข้อบังคับที่  383/2517
 2.4  ในปี  พ.ศ. 2517  สหกรณ์ขายข้าวเพชรบูรณ์  จำกัด  ได้เปลี่ยนใช้ข้อบังคับและเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ใหม่เป็น  สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์  จำกัด   นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2517  เลขทะเบียนสหกรณ์ที่  88/8334  และเลขทะเบียนข้อบังคับที่  89/2517
 2.5  ต่อมาสหกรณ์การเกษตรชนิด  จำกัด  จำนวน 2 สหกรณ์  คือ  สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรพัฒนา  กับสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์  จำกัด  ที่เปลี่ยนชื่อมาจากสหกรณ์ขายข้าวเพชรบูรณ์  จำกัด  ได้มีมติควบเข้าด้วยกันเป็น  สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์  จำกัด  นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2519  เลขทะเบียนสหกรณ์ที่  กสก.113/2519  เลขทะเบียนข้อบังคับที่  122/2519  สำนักงานเลขที่  27/1  ถนนสามัคคีชัย  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 


    สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์  จำกัด  27/1 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง
      อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  TEL : 056-    711488 , Fax : 056-720270  
                        E-mail :
coop_pb@hotmail.com