ยินดีต้อนรับเข้าสู่สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด
เกี่ยวกับ สกก.เพชรบูรณ์
หน้าแรก
ประวัติ สกก. เพชรบูรณ์
ที่ตั้ง
แผนที่
วิสัยทัศน์
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบบุคคลากร
ผู้ตรวจสอบกิจการ
การสมัครสมาชิก
ติดต่อเรา
WEBBOARD

สหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประวัติสหกรณ์
เกี่ยวกับสหกรณ์

ธุรกิจของ สกก.เพชรบูรณ์
บริการรับฝาก - ถอน
ธุรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจซื้อ-ขาย
ธุรกิจรวบรวม
บริการรับทำ พรบ.

ราคาสินค้า/อัตราดอกเบี้ย
ราคาข้าวสาร
ราคาปุ๋ย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรมหาราช จำกัด
สหกรณ์การเกษตรท่าแดง 

 

นางสาวอรนุช  เหล็กแดง

ผู้จัดการ

 

 

 นางสาวปารมี  รังสิกรรพุม

หัวหน้าการเงิน

 

นางสาวสุปราณี  สงค์ประเสริฐ

ผู้ช่วยผู้จัดการ

 

นายสิทธิชัย  จารุเดชา

หัวหน้าสินเชื่อ

นางสาวสุภาพร  จำปาไพร

เจ้าหน้าที่บัญชี

นายนิพนธ์  คำเอื้อย

เจ้าหน้าที่การตลาด

 

นางสาวกัลยา  สงค์ประเสริฐ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

 

นางสาวพวงพยอม  โพลุน

เจ้าหน้าที่บัญชี

 

นางสาวทิวาพร  พรหมบุญ

เจ้าหน้าที่บัญชี (โรงสี)

 

นางสาวสุภารัตน์  สีแสง

เจ้าหน้าที่การตลาด

 

นางสาววันเพ็ญ  สอนแก้ว

เจ้าหน้าที่สต๊อก

 

นายพีรวิชญ์  จุฬาราช

เจ้าหน้าที่การตลาด

 

 

 

 

 

 

 

นายอมร  เมืองแมน

เจ้าหน้าที่การตลาด

 

นางสาววีรยา  รังสิกรรพุม

เจ้าหน้าที่ อตก.

 

นางสาวกิตติยา  เกตุเอี่ยม

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ

 

นางสาวทิพย์สุดา  สินมณี

เจ้าหน้าที่ อตก.

 


นางสาวทองใบ  ทวีสุข

แม่บ้าน

   

นางมยุรินทร์  ชูนาคา

แม่บ้าน

 


    สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์  จำกัด  27/1 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง
      อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  TEL : 056-    711488 , Fax : 056-720270  
                        E-mail :
coop_pb@hotmail.com