ยินดีต้อนรับเข้าสู่สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด
เกี่ยวกับ สกก.เพชรบูรณ์
หน้าแรก
ประวัติ สกก. เพชรบูรณ์
ที่ตั้ง
แผนที่
วิสัยทัศน์
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบบุคคลากร
ผู้ตรวจสอบกิจการ
การสมัครสมาชิก
ติดต่อเรา
WEBBOARD

สหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประวัติสหกรณ์
เกี่ยวกับสหกรณ์

ธุรกิจของ สกก.เพชรบูรณ์
บริการรับฝาก - ถอน
ธุรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจซื้อ-ขาย
ธุรกิจรวบรวม
บริการรับทำ พรบ.

ราคาสินค้า/อัตราดอกเบี้ย
ราคาข้าวสาร
ราคาปุ๋ย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรมหาราช จำกัด
สหกรณ์การเกษตรท่าแดงคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 36

 

 

นายเศรษฐา  ธูปหอม

ประธานกรรมการ

 

 

นายประดิษฐ์  ทับทิมดี

เลขานุการ

 

 

 

นายวินัย  พรพฤฒิพันธ์

รองประธานกรรมการ

 

 

นายยุทธ  บุญมี

กรรมการ

 

 

นายประมวล  สงค์ประเสริฐ

กรรมการ

 

 

นายบุญเริง  บุญเหลือ

กรรมการ

 

 

นายบุญตา  ภูแม่น้ำ

กรรมการ

 

 

นายชาญชัย  แซมสีม่วง

กรรมการ

 

 

นายสุวรรณ  เรือนคลัง

กรรมการ

 

 

นายสกล  จูสอน

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

นายเสฐียรพงษ์  เนตรแสงศรี

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 นายทองใส  สายบุญเจียง

กรรมการ

     


    สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์  จำกัด  27/1 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง
      อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  TEL : 056-    711488 , Fax : 056-720270  
                        E-mail :
coop_pb@hotmail.com