ยินดีต้อนรับเข้าสู่สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด

เกี่ยวกับ สกก.เพชรบูรณ์
หน้าแรก
ประวัติ สกก. เพชรบูรณ์
ที่ตั้ง
แผนที่
วิสัยทัศน์
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบบุคคลากร
ผู้ตรวจสอบกิจการ
การสมัครสมาชิก
ติดต่อเรา
WEBBOARD

สหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประวัติสหกรณ์
เกี่ยวกับสหกรณ์

ธุรกิจของ สกก.เพชรบูรณ์
บริการรับฝาก - ถอน
ธุรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจซื้อ-ขาย
ธุรกิจรวบรวม
บริการรับทำ พรบ.

ราคาสินค้า/อัตราดอกเบี้ย
ราคาข้าวสาร
ราคาปุ๋ย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรมหาราช จำกัด
สหกรณ์การเกษตรท่าแดงธุรกิจรวบรวมผลิตผล

         สหกรณ์ฯ  ได้รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและบุคคลทั่วไป  เพื่อจัดการขาย  เพื่อให้ได้ราคาที่เป็นธรรม  ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางซึ่งทุกปีทางสหกรณ์จะรวบรวมผลผลิต  เช่น  การผลิตข้าวครบวงจร  ซึ่งทางสหกรณ์มีโรงสีไว้แปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารของสหกรณ์ต่อไป

   


          สหกรณ์ได้ก่อสร้างโรงอบข้าวเปลือกลดความชื้น  ขนาด  49  ตัน/วัน  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก  กรมส่งเสริมสหรกณ์  (เงินกู้ยืม)สามารถรองรับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อแปรรูปออกจำหน่าย  คือ  ข้าวสารสหกรณ์
         นอกจากนี้ยังมีโรงสี  ขนาด  60  ตัน/วัน  1  โรง    และ  โรงสีขนาด  40  ตัน/วัน  1  โรง   มีฉางเก็บข้าวเปลือกขนาด  110  เกวียน   24  ฉางและลานตากขนาดใหญ่สามารถรองรับข้าวได้เป็นจำนวนมาก

    

 

 

    เครื่องตะแกรงโยก  ทำหน้าที่เพื่อคัดข้าวกล้องแยกออกจากข้าวเปลือก

 

       ระบบควบคุมอุณหภูมิภายในเตาเผาแกลบ  โดยปรับอัตราการป้อนแกลบเข้าเตาเผามากน้อยขึ้ยอยู่กับอุภูมิที่ตั้งไว้โดยสั่งการผ่านตัวแสดงผลและควบคุมได้อย่างอัตโนมัติและรวดเร็ว

 

ห้องควบคุมการทำงานของเครื่อง  สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องอบได้จากจุดเดียวสะดวกต่อการใช้งานและการควบคุม

 

ถังพักข้าวใช้พักข้าวสารเพื่อขัดขาวให้มีความขาวเพื่อบรรจุใส่ถุงไว้รอการจัดจำหน่าย


    สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์  จำกัด  27/1 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง
      อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  TEL : 056-    711488 , Fax : 056-720270  
                        E-mail :
coop_pb@hotmail.com