สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ที่ตั้ง
คณะกรรมการ
บุคลากร
ประวัติสหกรณ์

บริการของเรา
สินค้าและบริการ
ธุรกิจ
Webboard
แผนที่ตั้ง
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน


ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ในอำเภอเชียงยืน

                เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า สหกรณ์เป็นวิธีประกอบการเศรษฐกิจแบบหนึ่ง ซึ่งบุคคลผู้อ่อนแอ ซึ่งบุคคลผู้อ่อนแอในทางเศรษฐกิจ รวมแรงรวมปัญญา และรวมทุนกันจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้โดยความสมัครใจตามหลักการช่วยตนเองการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยยึดหลักการประหยัด เพื่อก่อให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจของสมาชิกและชุมชน

                วิธีการสหกรณ์นี้ได้เริ่มหยั่งรากฐานเป็นครั้งแรกในอาณาจักรอำเภอเชียงยืน ในวันที่๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๗ ซึ่งในสมัยนั้น อำเภอเชียงยืน ยังมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอกันทรวิชัยเป็นกิ่งอำเภอ และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ และ ๒๕๐๒ ตามลำดับ ได้จดทะเบียนสหกรณ์ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. ๒๔๗๑ รวม ๑๘ สหกรณ์ซึ่งเป็นสหกรณ์การธนกิจขาดเล็กที่เรียกกันว่า “สหกรณ์หาทุน” โดยให้สหกรณ์หนึ่งๆ ประกอบด้วยสมาชิก สมาชิกระหว่าง ๑๕-๒๕คน(ครอบครัว) และและตั้งอยู่ในหมู่บ้านของตำบลต่างๆเพียง  ตำบล ดังจะกล่าวในตอนต่อไป และได้จัดตั้งสหกรณ์ชนิดนี้เพิ่มขึ้นอีกในปี พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๔๙๑ และปี พ.ศ.๒๔๙๔ รวม ๑๔ สหกรณ์รวมกับกับที่ตั้งไว้แล้วสหกรณ์หาทุนก็หยุดชนักจำนวนสหกรณ์ทั้ง ๓๒ สหกรณ์ดังกล่าวตั้งอยู่ในหมู่บ้านและตำบลต่างๆดังต่อไปนี้

ที่

ชื่อสหกรณ์

บ้าน

ตำบล

หมายเหตุ

เชียงยืน

เชียงยืน

เชียงยืน

 

โคกสูง

โคกสูง

เชียงยืน

 

นิคมสะอาด

โกสูง

เชียงยืน

 

หนองบุญชู

หนองบุญชู

กู่ทอง

 

บ้านเสือเฒ่า

บ้านเสือเฒ่า

บ้านเสือเฒ่า

 

วัดจันทร์

หนองกุง

เหล่าดอกไม้

 

ชาววัณนา

ขามเปี้ย

กู่ทอง

 

บัวบาน

บัวบาน

กู่ทอง

 

เมืองเพ็ง

เมืองเพ็ง

กู่ทอง

 

๑๐

แสงมณี

กระบาก

เหล่าดอกไม้

 

๑๑

หนองมันปลา

หนองมันปลา

กู่ทอง

 

๑๒

หนองซอน

หนองซอน

หนองซอน

 

๑๓

หนองม่วง

หนองซอน

หนองซอน

 

๑๔

สังคมบำรุง

หนองซอน

หนองซอน

 

๑๕

ราษร์สังคม

หนองซอน

หนองซอน

 

๑๖

ค้อนิคม

บ้านค้อ

หนองซอน

 

๑๗

คูพิสัย

หนองคู

หนองซอน

 

๑๘

บ้านโพน

บ้านโพน

หนองซอน

 

๑๙

สีดา

สีดา

หนองซอน

 

๒๐

สุทธารังสิต

มะโม

หนองซอน

 

๒๑

โพนประเสริฐ

บ้านโพน

หนองซอน

 

๒๒

บ้านสะอาด

สะอาด

ดอนเงิน

 

๒๓

อุดรนิคม

หนองไห

หนองซอน

 

๒๔

แฝกสำราญ

บ้านแฝก

ดอนเงิน

 

๒๕

สร้างแก้ว

สร้างแก้ว

เชียงยืน

 

๒๖

บ้านเข็งใหญ่

เข็ง

เสือเฒ่า

 

๒๗

บ้านจานเหนือ

บ้านจาน

เสือเฒ่า

 

๒๘

บ้านจานใต้

บ้านจาน

เสือเฒ่า

 

๒๙

หนองผักแว่น

หนองผักแว่น

เหล่าดอกไม้

 

๓๐

หนองมักเม้า

หนองมักเม้า

เหล่าดอกไม้

 

๓๑

หนองสว่าง

ขามเปี้ย

กู่ทอง

 

 

                ดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่า สหกรณ์หาทุนที่ได้จัดตั้งขึ้นมันเป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก ทำหน้าที่ส่วนใหญ่เพียงให้สินเชื่อการเกษตรแด่สมาชิกจึงเพื่อเป็นการผนึกกำลังให้เข้มแข็ง และสามารถที่จะอำนวยบริการแก่สาชิกให้ครบวงจรในสหกรณ์แบบประสงค์ สหกรณ์หาทุนทั้ง ๓๒  สหกรณ์ประกอบด้วยสมาชิกจำนน ๕๒๗ คน จึงได้ควบเข้ากันเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ระดับอำเภอเป็นสหกรณ์เดียวโดยขอจดทะเบียนสหกรณ์ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ ๒๕๑๑ เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ธนกิจชนิดไม่จำกัด ในนาม “สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน” ในสมัยนายเสรี ภูกัลป์ เป็นสหกรณ์อำเภอ ได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๓ เลขทะเบียน ๑๕๐/๑๑๔๕๓ ซึ่งขณะที่ควบเข้ากัน  สหกรณ์มีหลักประกันโดยสมาชิกที่ดินจำนองไว้ต่อสหกรณ์รวม ๑๖,๐๗๔/๓/๖๑ ไร่ ราคาประเมิน ๙,๕๔๗,๕๖๐  บาท ราคาจำนอง ๓,๗๘๒,๒๓๖ บาท ลงเงินซึ่งนายทะเบียนอนุญาตให้ถือใช้จำนวน ๒ ล้านบาท และสหกรณ์ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชนิดไม่จำกัด เป็นสหกรณ์ชนิดจำกัด ตั้งแต่ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๑๔

                 ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกกฎกระทรวงที่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๖) อกตามความใน พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๑๖ ได้กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนขึ้นใหม่ได้แก่ประเภทสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า  สหกรณ์บริการ  และสหกรณ์ออมทรัพย์ และนายทะเบียนสหกรณ์ ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม จัดประเภทสหกรณ์ที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วให้ตรงตามประเภทสหกรณ์ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าว ฉะนั้น สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ธนกิจ  จึงได้เปลี่ยนประเภทเป็นสหกรณ์ประเภทการเกษตร  และขอเปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่  ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ  เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๑๗ เป็นต้นมา

               

                สำนักงานสหกรณ์

                สหกรณ์ได้จัดซื้อที่ดิน ๑ แปลงตามหลักฐานหนังสือรับรอง การทำประโ ยชน์ (น.ส.๓) เล่มที่ ๓๒ เลขที่ ๘๗  หน้าสำรวจ ๓๒ เนื้อที่ -/๓/๖๐  ไร่  รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างคือบ้านไม้สิงหลังมุงสังกะสีฝาพื้นกระดาน ราคา  ๔๗,๐๐๐  บาท(หนังสือสัญญาซื้อขายลงวันที่ ๒๐ บาท  โดยใช้ชั้นล่างเป็นสำนักงาน ส่วนข้างบนใช้เป็นที่พักของพนักงานสหกรณ์ตามหนังสือสัญญาเช่า  ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๔  (สหกรณ์การเกษตรได้อาศัยใช้อีกห้องหนึ่งของชั้นล่างเป็นสำนักงานชั่วคราว) ส่วนอาคารหลังเล็กเสมียนพนักงานเช่าเป็นที่พักอาศัย (การจัดซื้อที่ดินนี้  กระทำในสมัยนายฉกรรจ์  แก้วธนุรักษ์ ดำรงตำแหน่งสหกรณ์อำเภอ)

            ต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๑๗  สหกรณ์ได้ดำริที่จะจัดสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นหลังหนึ่ง  จึงได้ประกาศโฆษณาหาผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทางสถานีวิทยุหลายแห่ง  และด้วยการปิด ประกาศ  ปรากฏว่าไม่มีใครค่อยสนใจ  คงเป็นเพราะขณะนั้นบ้านเมืองกำลังอยู่ในภาวะวิกฤติการณ์หลายอย่าง  เช่นราคาเครื่องอุปโภค   บริโภค  และวัสดุก่อสร้างกำลับถีบราคาสูงขึ้นเรื่อยๆไม่เป็นที่แน่นอนคงมีอยู่ไปยื่น และคณะกรรมการของสหกรณ์จึงได้พยายามไปติดต่อโดยตรงกับผู้รับเหมาก่อสร้างหลายราย  ในจังหวัดมหาสารคาม  และขอนแก่น  ผลปรากฏ  ผู้รับเหมาที่ไปติดต่อล้วนเสนอราคารับเหมาก่อสร้างสูงตั้งแต่ ๒๓๐,๐๐๐ ถึง  ๒๕๐,๐๐๐  บาท  ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การที่จะดำเนินการก่อสร้างหยุดชงักไปชั่วขณะ

                ครั้นเมื่อเดือนเมษายน  ๒๕๑๗  นายหนู  ภูมิโยธา (ผู้รับเหมาในราคา ๑๘๐,๐๐๐  บาท ยื่นซองประมูลคราวก่อน) ได้ไปติดต่อรับรับเหมาก่อสร้าง  โดยขอลดรายการในแบบแปลนบางอย่างลง  ซึ่งคณะกรรมการสหกรณ์และสหกรณ์อำเภอได้ดำเนินการติดต่อศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ ๔ (ขอนแก่น) ตลอดถึงกองช่างกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว  จึงลงมติให้นายหนู ภูมิโยธา  เป็นผู้รับเหมาทำการก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์  ตามแบบแปลนของกองช่าง  กรมส่งเสริมสหกรณ์ แบบที่ ๖๐๕/๑/๓-๖๓๕/๓/๓  ในราคา  ๑๘๐,๐๐๐  บาท (ชนิดสองชั้น  กว้าง ๑๒ เมตร  ยาว  เมตร)  โดยลดรายการลงบางส่วน

 

                การทำสัญญาจ้างเหมาและพิธีวางศิลาฤกษ์    สหกรณ์ได้ลงมือทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน  ตามหนังสือจ้างเหมาลงวันที่ ๑๑ เมษายน  ๒๕๑๗  ระหว่างสหกรณ์การเกษตรเชียงยืน  จำกัด  โดยนายทองสุข  สิงห์คำป้อง  ตำแหน่ง ประธานกรรมการ  และนายบุญมา  แก้วสาธรณ์  ตำแหน่ง เหรัญญิก  เป็นผู้แทนของสหกรณ์  ฝ่ายหนึ่งกับนายหนู ภูมิโยธา   ผู้รับจ้าง  อีกฝ่ายหนึ่งครั้นเมื่อวันที่ ๒๔  เมษายน ๑๕๑๗  ตรงกับวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๖  เวลา ๐๘.๐๐  น.  ได้มีพิธีวางศิลากฤษ์ตามลัทธิพิธีนิยม    ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยนายบุญมา แก้วสาธรณ์ (เหรัญญิกของสหกรณเป็นผู้ประกอบพราหมณ์) นายบุญเพ็ง โคตรโสภา (รองประธานกรรมการ นายหนู ภูมิโยธา   นายเภา ตรีเดช (นายประดิษฐ์)  นายนิพนธ์  ชัยกิจ และบุคคลอื่นๆ อีกนาน ๕-๖ คน

                (ข้อที่น่าสังเกตคือ ขณะกำลังประกอบพิธี ได้มีเครื่องบินไอพ่น  จำนวน ๓  เครื่องบินมาจากทางทิศตะวันตกผ่านมา  แล้วบินอ้อมบริเวณพิธี  และบ่ายโฉมหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งสู่ทิศอุดร  ทั้งนี้ในระยะความสูงประมาณ ๒,๐๐๐  ไมล์)

                การก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์หลังนี้  ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๔  เมษายน  ๒๕๑๗  ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามแบบแปลนเมื่อวันที่ ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๑๗  รวมเวลาทำการก่อสร้าง  ๒ เดือน ๘ วัน  และคณะกรรมการตรวจรับผลงานก่อสร้างอันประกอบด้วย

                ก.ฝ่ายสหกรณ์         ๑.นายทองสุข  สิงห์คำป้อง

                                                ๒.นายลุน เหล่าจูม

                                                ๓.นายชม ภูชำนิ

                                                ๔.นายสวัสดิ์ กินรี

                ข.ฝ่ายข้าราชการ      ๑.พ.ต.ธิติ ศุจิกุลเศรษฐ์           (นายอำเภอเชียงยืน)

                                                ๒.นายวิจิตร รัตนสถิตย์          (สหกรณ์จังหวัด)

                                                ๓.นายเพ็ง มาดิน                    (ผู้ช่วยสหกรณ์จังหวัด)

                ได้ตรวจรับเมื่อวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๑๗ (ทางสหกรณ์ให้เช่าข้างบนของอาคารนี้เป็นสำนักงานสหกรณ์อำเภอในอัตราเดือนละ ๑,๐๐๐  บาท ตั้งแต่  ๑ กรกฏาคม ๒๕๑๗

 

                การรื้อและการก่อสร้างอาคารไม้หลังเดิม  คณะกรรมการได้มีมติตกลง  ได้ถามรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๑๖  ว่าเมื่อได้สร้างอาคารสำนักงานถาวรขึ้นเสร็จแล้ว  จะได้รื้ออาคารไม้ทั้งสองหลังไปรวมปลูกเป็นบ้านพักของผู้จัดการ  ครั้นเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน และ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๑๗  จึงรื้ออาคารไม่เลขที่ ๑๐๘/๑  และ ๑๐๘/๒  ตามลำดับ คณะกรรมการจึงประชุมเมื่อวันที่  ๘ กรกฏาคม ๒๕๑๗  ลงมติให้นายพิมพ์  เนื่องชมพู  กับพวกซึ่งสมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ทำการก่อสร้างบ้านพักในอัตราจ้าง ๕,๕๐๐ บาท  ผู้รับจางดังกล่าวลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๑๗  โยแยกสร้างเป็น ๒ หลัง เหมือนเดิมเพราะสถานที่ไม่พอที่จะรวมกันได้ หลังใหญ่สร้างด้านทิศเหนือ  หลังเล็กสร้างทางทิศใต้  และการก่อสร้างได้แสร็จเรียบร้อยลงเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๑๗  รวมสิ้นเงินการก่อสร้าง  ๑๕,๙๓๓  บาท  โดยแยกเป็นค่าแรง ๕,๕๐๐  บาท  ค่าอุปกรณ์ ๑๐,๒๓๓  บาท กรมการสหกรณ์ซึ่งมีนายบุญมา แก้วสาธรณ์ กับ นายลุน เหล่าจูม  ได้ทำการตรวจรับผลงานเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๗


                       นายสมชาติ  โสภัย

 ประธานกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 ฝากออมทรัพย์
 ฝากประจำ
 รายละเอียด

108/1 หมู่ที่ 5 ถนนขอนแก่น - ยางตลาด  ตำบลเชียงยืน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160  โทรศัพท์ 043-781247