สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด

ประธานสหกรณ์ 

นายถวาย  ปะมะคัง 
โทร.(044-292466,477)


เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติสหกรณ์
บุคคลากร
การสมัครสมาชิก
สินค้าและบริการ
สมัครสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์
กระดานข่าว

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

เกี่ยวกับหน่วยงานสินค้าและบริการ
สินค้า
  เปิดรับซื้อข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ  ข้าวเปลือกเหนียว  และจำหน่ายเมล็ดพันธ์ข้าวหอมมะลิ 105 
บริการ    จ่ายเงินกู้ให้สมาชิกในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี  โดยมีหลักค้ำประกันดังนี้   บุคคลค้ำประกัน 2 คนในกลุ่มสามารถกู้เงินได้ไม่เกิน  50,000.00  บาท  หลักทรัพย์ค้ำประกันได้ไม่เกิน  300,000.00  บาท  โดยต้องมีประวัติการกู้เงินพร้อมทั้งการเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ปีละ 2-3 ครั้งต่อปี  สามารถยื่นความประสงค์ในฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์การเกษตรบัวให
ญ่ จำกัด
                การรับฝากเงิน  สำหรับสมาชิก     มีการรับฝากเงินดังนี้
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์  อัตราร้อยละ  3.00  ต่อปี         อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  อัตราร้อยละ  4.00  ต่อปี
โดยมีเงื่อนไขการฝากดังหนี้     เงินฝากออมทรัพย์ปกติ (สามารถฝาก-ถอนเงินฝากได้ทุกวันทำการ)
                                              เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  มีอัตราดอกเบี้ยสูง  แต่การรับฝากเงินขั้นต่ำ  2,000.00 บาท(ติดบัญชี)  และ  สามารถถอนเงินฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง  ถ้าเกินกว่านี้สหกรณ์จะคิดค่าปรับเพิ่ม

เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105    
ปีการผลิต  2555/2556
บรรจุถุง  25 กก.ราคาจำหน่าย  650.-บาท (เฉลี่ย กก.ละ 26.-บาท) 
ได้รับการสนับสนุนโดย   กรมส่งเสริมสหกรณ์  จากโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร  (สนง.สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  โทร.044-242091)                       ข้าวคัดคุณภาพจากสมาชิกโครงการฯ


เลขที่ 48 หมู่ 5  ถ.นิเวศรัตน์  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา (30120) โทร.044-292477