สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าหลัก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
โครงสร้างองค์กร
ผลการดำเนินงาน
อดีตประธานกรรมการ
คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา
ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการ
ติดต่อสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
วิธีการสมัคร
แบบฟอร์มต่าง ๆ

webboard
webboard

สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย

กฏหมายสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ สำนักงานใหญ่
 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เลขที่ 123 อาคาร PX ถนนปู่ทรัพย์ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
   โทรศัพท์    0-5525-9170 , 0-5522-0955
   แฟกซ์    0-5525-9170
   สื่อสารทหาร    73893 , 73894 , 73895
 สำนักงานสาขา(1) นครสวรรค์
 ค่ายจิรประวัติ เลขที่ 8 ถนนพหลโยธิน หมู่ 2 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
   โทรศัพท์    0-5625-7050
   แฟกซ์    0-5625-7050
   สื่อสารทหาร    31099
 สำนักงานสาขา(2) เพชรบูรณ์
 ค่ายพ่อขุนผาเมือง เลขที่ 99 ถนนสระบุรี-หล่มสัก หมู่ที่ 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
   โทรศัพท์    0-5674-3170
   แฟกซ์    0-5674-3170
 สำนักงานสาขา(3) ตาก
 ค่ายวชิรปราการ เลขที่ 335-6 ถนนจรดวิถีถ่อง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
   โทรศัพท์    0-5551-6462
   แฟกซ์    0-5551-6462
   สื่อสารทหาร    13755 

 สำนักงานสาขา(4) เชียงใหม่

 เลขที่ 178 หมู่ 8 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
   โทรศัพท์    0-5311-2252
   แฟกซ์    0-5311-2252

E-Mail : Co-op_army3@hotmail.com


Copyright 2001 - www.coopthai.com/3armyarea - All Rights Reserved